Regulamin przyznawania patronatów przez portal niezalezna.pl

PREAMBUŁA

Słowo Niezależne Sp. z o.o. właściciel portalu niezalezna.pl obejmuje swoim patronatem inicjatywy i wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym i społecznym, których celem jest promowanie pozytywnych wartości. Mogą to być inicjatywy o zasięgu zarówno ogólnopolskim, regionalnym, lokalnym czy międzynarodowym.

Rozdział I

Zasady przyznawania patronatu medialnego

§ 1

Regulamin określa zasady oceny wniosków o przyznanie oraz zasady przyznawania patronatu medialnego przez portal niezależna.pl.

1. Patronat medialny niekomercyjny

  • Patronat medialny niekomercyjny jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzenia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli portalu niezalezna.pl  w wydarzeniu
  • Patronat medialny niekomercyjny jest udzielany nieodpłatnie
  • Patronat medialny niekomercyjny polega na zamieszczeniu w kalendarium patronatów medialnych na stronie internetowej portalu niezalezna.pl pod adresem www.niezalezna.pl/patronaty informacji o planowanym przez Organizatora wydarzeniu. Informacja, o której mowa wyżej obejmuje  datę, miejsce, nazwę wydarzenia i zamieszczana będzie na okres od dnia przyznania patronatu do dnia zakończenia wydarzenia. 

2. Patronat medialny komercyjny

  • Patronatem medialnym komercyjnym mogą być objęte wyłącznie wydarzenia o wysokim poziomie merytorycznym mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez portal niezalezna.pl
  • Szczegółowy zakres obowiązków portalu niezalezna.pl w ramach objęcia wydarzenia patronatem medialnym oraz kosztorys zostanie określony w umowie patronackiej zawartej z Organizatorem.

3. Patronat honorowy lub udział Redaktora Naczelnego w komitecie honorowym/kapitule konkursu

  • Patronat honorowy Redaktora Naczelnego i udział Redaktora Naczelnego w komitecie honorowym/kapitule konkursu stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z dziennikarstwem lub innego rodzaju tematyką popieraną przez portal niezalezna.pl
  • Prawo do przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym/kapitule konkursu przysługuje Redaktorowi Naczelnemu oraz Dyrektorowi Finansowemu i Operacyjnemu
  • W uzasadnionych przypadkach patronat honorowy lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym/kapitule konkursu przedsięwzięcia przysługuje także osobie wskazanej przez Redaktora Naczelnego.

§ 2

Przyznanie patronatu medialnego w żaden sposób nie oznacza deklaracji lub zobowiązania portalu niezalezna.pl do wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla przedsięwzięć objętych patronatem. Tym samym nie może stanowić podstawy dla dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od portalu niezalezna.pl z tego tytułu.

Rozdział II

Procedura przyznawania Patronatu portalu niezalezna.pl

§ 1

Wniosek o przyznanie patronatu medialnego Organizator może złożyć :

  • poprzez wypełnienie formularza online na stronie www.niezalezna.pl/patronaty
  • poprzez pobranie wniosku (jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) , który jest dostępny na stronie internetowej portalu niezalezna.pl www.niezalezna.pl/patronaty lub jako i przesłanie drogą elektroniczną na adres patronaty@gazetapolska.pl wpisując w nagłówku wiadomości „Patronat Medialny”

§ 2

Wniosek, o którym mowa powyżej należy złożyć nie później niż na miesiąc (w przypadku Patronatu medialnego niekomercyjnego) bądź jeden tydzień (w przypadku Patronatu medialnego komercyjnego) przed terminem planowanego wydarzenia. Niezłożenie Wniosku w formie wskazanej w §1 do Regulaminu będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 3

Warunkiem przyjęcia Wniosku do rozpatrzenia przez portal niezalezna.pl jest kompletne wypełnienie przez Organizatora wszystkich jego rubryk. Odmowa przyjęcia Wniosku do rozpatrzenia z powodu jego niekompletności nie wymaga uzasadnienia. 

§ 4

W przypadku wydarzeń cyklicznych o patronat medialny należy występować każdorazowo.

§ 5

Złożone Wnioski kierowane są do Komisji wydającej opinię wraz z uzasadnieniem, które następnie zamieszcza we Wniosku o przyznanie patronatu (Załącznik nr 1).

§ 6

Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu medialnego. O decyzji Organizator powiadamiany jest drogą pocztową lub elektroniczną nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia złożenia Wniosku. Decyzja jest ostateczna.     

§ 7

Organizator może zostać poproszony przez Komisję o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego wydarzenia.

§ 8

W przypadku obejmowania przez portal niezalezna.pl medialnych wydarzeń w ramach wymiany świadczeń – szczegółowe warunki wymiany tych świadczeń – będą określane w pisemnej umowie zawartej przez Spółkę Słowo Niezależne Sp. z o.o. z Organizatorem.

§ 9

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował patrona, Redaktor Naczelny może odebrać przyznany patronat lub zrezygnować z udziału w wydarzeniu. O odebraniu patronatu lub rezygnacji Redaktora Naczelnego z udziału w wydarzeniu organizator jest informowany w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.